Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2014

Vervenigingsverslag 2014 door Annie Derksen - Westerveld.

 

Verslag jaarvergadering 2014.

Op dinsdag 18 maart 2014 is de jaarvergadering 2014 van ADW gehouden bij De Radstake op de Heelweg bij Varsseveld. Er waren deze avond circa 55 personen aanwezig.
Afmeldingen ontvangen van: de heer O. Heinen en bestuurslid H. Hesselink.

Voorzitter Ab Tenkink heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering.
Hij merkt op dat er voorheen actievere werkgroepen waren, wat ook bij een Werkgemeenschap hoort. Het blijkt echter dat de meeste leden lid zijn vanwege ons Contactorgaan. Daarom roept hij mensen op om dingen op te schrijven, die dan geplaatst kunnen worden. De redactiecommissie kan wel hulp gebruiken.

Het verslag van de jaarvergadering 2013 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Het verenigingsverslag 2013 wordt voorgelezen door de secretaris, Annie Derksen. ADW heeft per 31-12-2013 760 leden, een kleine daling ten opzichte van vorig jaar. Bijna alle opzeggingen hebben te maken met overlijden van leden.

Er waren weer cursussen, nl. oud schrift: beginners en gevorderden. De oud-schriftgroep bestaat uit 3 leden die bezig zijn met het transcriberen van het Judicieel Protocol Bredevoort 1540-1542.
Tevens hebben 24 mensen een midwinterhoorn gemaakt. Voor dit jaar gaat de cursus niet door omdat de Ahof niet meer beschikbaar is. De bestaande Midwinterhoornblaozers hebben regelmatig opgetreden, er zijn 3 nieuwe leden en er werden mooie groepsfoto´s gemaakt. De belangstelling voor de wandeling viel erg tegen, zodat men zich afvraagt of dit door moet blijven gaan of een andere invulling moet krijgen.
Het monumentenplatform heeft een afvaardiging in de gemeentelijke monumentencommissie.

Bestuurszaken: Het bestuur heeft aan diverse evenementen deelgenomen om ADW te promoten. Er werden boeken verkocht en actief leden geworven. Een overzicht van de lezingen is terug te vinden achter in het Contactorgaan.
De website: het begin is er en het is veelbelovend. Voordeel is dat men de leden kort van te voren kan doorgeven als er een lezing niet door kan gaan, b.v. bij ziekte. Dus: site raadplegen voor men van huis weg gaat. Het bestuur krijgt graag ideeën door over nieuw te plaatsen zaken.

Financieel verslag 2013 en begroting 2014: De contributie is de grootste inkomstenpost, de uitgifte van het Contactorgaan is de grootste kostenpost. Dankzij de trouwe bezorgers kunnen de kosten voor porto worden gedrukt. Er was een batig saldo, dat is toegevoegd aan de reserve.
In de begroting is opgenomen een bijdrage van € 1.000,- voor de uitgifte van het boek over Klooster Schaer. De heren van de kascontrolecommissie (de heren Ben ter Haar en Jan Hartemink) hebben inkomsten en uitgaven vergeleken. Alles zag er prima en welverzorgd uit. De penningmeester wordt decharge verleend, met dank aan de penningmeester en kascontrolecommissie. Aftredend is de heer Ben ter Haar, de heer Jan Mateman (Eppink), Romienendiek 4 te Aalten neemt zijn plaats in.

De Gaostok: hierbij is ADW niet actief maar wel bestuurlijk betrokken. De Gaostok heeft een eigen website. Op dit moment maken alleen de Aaltense scholen gebruik van de “leskoffers”, Varsseveld heeft inmiddels ook belangstelling.

Archeologie: de gemeente Aalten is bezig met graafwerk in de Landstraat. ADW verleent assistentie, in de vorm van toezicht houden, AWN begeleidt dit. Omdat er al eerder is gegraven, worden er niet veel schokkende zaken verwacht. Het Walfort: men is in overleg met de gemeente om boringen te mogen verrichten.

Bestuursverkiezing: Aftredend en wel herkiesbaar is René Luijmes. Aftredend en niet herkiesbaar is Ina van ’t Loo. Zij wordt bedankt voor haar inzet, zeker ook voor de excursiecommissie. Ze ontvangt een enveloppe en een boeket. Het bestuur stelt als kandidaat voor de heer Frank Koskamp, IJzerlo. De vergadering bevestigt de verkiezing met applaus. Frank zal plaats nemen in de archeologie werkgroep (zie hierboven).

Rondvraag: Gert Vreeman: Bij andere verenigingen is het de gewoonte om overleden leden te gedenken met een moment van stilte. Zijn voorstel is om dit ook bij onze vereniging in te voeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er wordt een moment van stilte ingelast.

De heer Tannemaat: naar aanleiding van de opgravingen in Varsseveld werd er toendertijd gezegd dat er een avond aan zou worden besteed. Gebeurt dat nog? Antwoord: Het is moeilijk om daar kundige mensen voor te vinden. De meeste archeologen gaan van de ene naar de andere klus. Wel is er een artikel van mevrouw Miranda de Wit aan gewijd in ons Contactorgaan van december 2011 (nr. 138).

Nog enkele mededelingen van de voorzitter: er werd gevraagd of de kosten van het ADW lidmaatschap of giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Het ANBI keurmerk betekent dat de vereniging voldoet aan bepaalde eisen. Dit is aangevraagd, we staan al wel op de lijst, maar het is pas geldig vanaf 2014.

Er is een vacature voor het sorteren en bezorgen van onze boekjes. Tevens wordt er een bezorger gezocht voor Bredevoort, hiervoor geeft de heer Jan Hartemink (Eligiusstraat) zich op.

Tijdens de vorige jaarvergadering werden er enige oude foto’s getoond: Autotje in Sauerland: Kappers, IJzerlo, hier is Hans de Beukelaer mee bezig. Foto van Pothof , Aalten: geen reactie, de dochters kenden de foto wel, hebben geen betere. Werkgroep Huis Sinderen : hebben tekeningen, een filmpje op YouTube en oude land(kadaster)kaarten.
De voorzitter sluit de vergadering.

Secretaresse A. Derksen-Westerveld

Verenigingsverslag 2014 door Annie Derksen-Westerveld.

Bestuurssamenstelling:
Dhr.A.Tenkink, voorzitter , ledenadministratie
Mevr. J.B. Derksen-Westerveld, secretaris, publiciteit
Dhr.K.Beernink, penningmeester, 2e voorzitter
Dhr.B. Dirksen
Dhr.R.Luijmes , redactie
Dhr. N. te Welscher, website
Dhr. B.Woolschot, excursies
Dhr. H.Hesselink, excursies
Dhr. F. Koskamp, archeologie

Het aantal leden per 31-12-2014 761

Cursussen en andere activiteiten:

Cursus oud Schrift.
In april overleed Hans Ligterink, de man van “oud schrift”.
Na overleg met mevrouw Ligterink is de computer opgeschoond
Pas eind van het jaar is er contact geweest van de groep (2 dames, Annemieke Diepersloot en Jannie van Triest) uit Aalten met de groep uit Winterswijk. Bij samenvoeging wordt de groep te groot, dus ze blijven apart werken, maar stemmen wel met elkaar af wie wat gaat doen. Groep Aalten heeft (enthousiast) gewerkt aan een opdracht van Ab Tenkink.
De groep van Wisch bestaat niet meer.
Er zal een oproep worden gedaan voor nieuwe leden.

Cursus Midwinterhoorn maken.
Het maken van een midwinterhoorn is dit seizoen niet doorgegaan omdat ze niet in de Ahof terecht konden.
Er wordt gezocht naar een nieuwe lokatie.

Werkgroepen:

De Gaostok:
Hierbij is ADW niet actief maar wel bestuurlijk betrokken. De Gaostok heeft een eigen website. Op dit moment maken alleen de Aaltense scholen gebruik van de “lestassen”, Varsseveld heeft er één te leen.

Paleografie / Oud schrift: zie hierboven)

Monumentenplatform:
De oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben samen het monumentenplatform opgericht. Old Silvold, Oudheidkundige vereniging Gendringen en ADW zijn vertegenwoordigd. Vanuit het monumentenplatform is er een afvaardiging naar de ambtelijke monumenten
commissie.
Ook in de gemeente Aalten is ADW betrokken bij het monumentenbeleid middels een afvaardiging in de monumentencommissie.

ADW Blaozers:
De Midwinterhoornblaozers hebben regelmatig opgetreden, er zijn 3 nieuwe leden en er werden mooie groepsfoto gemaakt. Dit jaar is er geen eigen wandeling georganiseerd.

Bestuurszaken
Verschillende bestuursleden hebben deelgenomen aan evenementen om ADW te promoten.Tijdens evenementen worden er boeken verkocht en actief leden geworven, we kunnen nog wel nieuwe en ook jongere leden gebruiken.
Voor deze activiteiten hebben we inmiddels ook een handige banner met prachtige foto’s die we makkelijk mee kunnen nemen.


Overzicht van de lezingen en excursies in 2014

16 januari Oude IJssel: van bron tot monding
Dhr. Jan Berends

13 februari De scholten van Winterswijk
Dhr. Arjan Ligtenbarg

18 maart Jaarvergadering
Dialectavond
Dhr. Jan ten Brinke

15 april Twente
Dhr. Jan Berends

31 mei Dagexcursie Twente
Dhr. Jan Berends

20 september Middagexcursie
Rhede (Duitsland)

16 oktober` Achterhoekers in Amerika. Emigratie in de 19e eeuw
Mevr. Yvette Hoitink

20 november Klooster Schaer
Dhr. Hans de Graaf