Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2017

Verslag jaarvergadering 2017
De jaarvergadering van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch is gehouden op dinsdag 28 maart 2017 bij Zaal ’t Noorden te Aalten.
Het aantal bezoekers was circa 50;  waarvan 43 de presentielijst tekenden, de rest was partner.
Er zijn 3 afmeldingen ontvangen: mevr. Bakker, Silvolde, ’t Hofshuus, Anne Mieke Donkersloot (werkgroep oud schrift).
* De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor de heer Theo Boland, die het 2e deel van de avond zal verzorgen met eigen geschreven verhalen in Dinxpers dialect. Er wordt een moment van stilte gehouden voor alle leden die het afgelopen jaar overleden zijn.
* Verslag ledenvergadering 2016. Dit wordt onveranderd goedgekeurd.
* Verenigingsverslag 2016. Dit wordt door de voorzitter voorgelezen. Sommige punten komen later terug bij de werkgroepen. Het ledental daalt, stand van zaken per 31-12-2016: 735 leden. Dit is vooral een gevolg van de (hoge) leeftijd van de leden.
 Een manier om jongere leden te werven is b.v. het geven van een Kado-abonnement.
De opkomst bij de lezingen is goed tot zeer goed, de excursies zijn altijd volgeboekt.
* Financieel verslag 2016 en begroting 2017: opgesteld door de nieuwe penningmeester.
Er was een (klein) negatief saldo van € 508,-. Het bestuur heeft hier geen probleem mee, gezien het eigen vermogen. We hoeven geen winst te maken. Op de begroting is rekening gehouden met de contributieverhoging per 1-1-2017.
* Rapportage kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie. De kascontrolecommissie, Geert Vreeman en Robert Vriezelaar heeft alles prima in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge van beleid verleend. De commissie voor 2017 bestaat uit Robert Vriezelaar en (nieuw) Bert Hartogsveld.
* Werkgroepen en samenwerking.
- Dialectgroep: is opgegaan in de Achterhoekse groep.
- Monumentencommissie: de samenwerking met de gemeente (Aalten) is niet altijd optimaal.
- Midwinterhoorngroep: zij hebben een heel positief verslag uitgebracht, zowel over het blazen als het bouwen van een hoorn. Ook hebben nieuwe leden de kans gekregen om tijdig blaasles te volgen. Met succes.
- Oud schrift groep: bestaat uit 2 dames die samenwerken met de groep uit Winterswijk. Er is een duidelijk verslag ingeleverd, dat wordt voorgelezen. Enkele punten: privé-opdrachten uitgevoerd, transcriberen van een Kerkboek (Bredevoort) vanaf 1742, opdracht van ADW: een stuk uit het archief van Huis Bergh. Plannen voor 2017: kijken of een protocol over de Aaltense kerkmeesters de moeite waard is om te transcriberen. Er wordt een oproep gedaan om  nieuwe deelnemers te krijgen. Aanmelden kan via het bestuur.
* Bestuursverkiezing    Aftredend en niet herkiesbaar: Karel Beernink. Hij wordt bedankt voor alle jaren als gewoon bestuurslid en als penningmeester. Hij ontvangt een envelop en een boeket. Het bestuur heeft nog geen kandidaat gevonden.
Kent u iemand voor de functie van bestuurslid of lijkt het uzelf wel wat, meldt u aan.
* Rondvraag en sluiting: Geert Vreeman vraagt of er op de ledenvergadering aan leden de kans moet worden gegeven om een leuk verhaaltje over b.v. vroeger te vertellen. De voorzitter juicht dit van harte toe maar geeft ook aan dat dit juist een van de doelstellingen voor het ‘vullen’ van het Contactorgaan is.
De voorzitter brengt nog de excursie van 20 mei naar Xanten onder de aandacht. De aanmeldformulieren worden tegelijk met het volgende Contactorgaan rondgebracht.
Er liggen folders klaar van de Aktie Clubkas van de Rabobank (bracht in 2016 € 112,- op).
De voorzitter sluit de vergadering.

ADW Cijfers 2017
ADW Cijfers 2017