Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2016

Verslag jaarvergadering 2016

Op donderdag 24 maart 2016 is de jaarvergadering 2016 van ADW gehouden in zaal Bruggink in De Heurne. Er waren circa 35 personen aanwezig, die de presentielijst tekenden.
Afmeldingen ontvangen van: Roode Leeuw, Stadt Isselburg en Gemeente Oude IJsselstreek.

* Voorzitter Ab Tenkink heet iedereen van harte welkom, speciaal het duo Alles Andès, dat na de pauze zal optreden. Aanvulling op de agenda: voorstel contributieverhoging. Verder memoreert hij de volgende onderwerpen.
Niet alle leden die overlijden worden genoemd in ons Contactorgaan. Stelregel is: na een officieel bericht van overlijden wordt dit vermeld in het Contactorgaan.
In een moment van stilte worden de overleden leden herdacht.

Het afgelopen jaar was er veel belangstelling voor de lezingen en excursies. Een compliment voor de organisatoren is op z’n plaats. Het ledental daalt jaarlijks een weinig, wat te maken heeft met de leeftijd van de leden. Om nieuwe leden te krijgen hebben we kadobonnen die bij het bestuur te koop zijn. Men is dan voor 1 jaar lid, ontvangt 3 Contactorganen en kan de lezingen bezoeken.

Onze dialect opnamen uit de zestiger jaren zijn binnenkort af te luisteren vanaf de ADW website.
Ondanks alle mogelijkheden via internet en digitaal ontsloten archieven komen er zeer regelmatig vragen binnen via mail over stamboom- en familieonderzoek.

* Het verslag van de ledenvergadering 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

* Het verenigingsverslag 2015 wordt voorgelezen door de secretaris.
Het aantal leden per 31-12-2015 is 747.

Werkgroepen: De Gaostok: De les/geschiedeniskoffers worden intensief gebruikt.
Monumentenplatform: jaarverslag ontvangen, binnenkort via onze website te raadplegen.
Oud-schriftgroep: jaarverslag ontvangen. Hierin de oproep dat versterking van de werkgroep wenselijk en nodig is. Er is gewerkt aan het juridisch protocol 1540-1542 en drie stukken van particulieren. ADW-blaozers: jaarverslag ontvangen. Genoemd werd: wijziging in het bestuur, regelmatig optreden, 25 jarig jubileum, nieuwe cursus in 2016, (tijdens de recesperiode) blaosles 1 x per maand voor belangstellenden.
Archeologiegroep: wordt actiever, mede door gebruik van metaaldetector.

* Financieel verslag 2015 en begroting 2016. Er wordt uitleg gegeven over Balans, verlies- en winstrekening. Nadelig saldo € 3.335,-. De lasten voor het Contactorgaan zijn hoog € 8164,-, mede door de verzendkosten voor adressen buiten ons “gebied”. Dit gaat via Post-nl, de bezorgers brengen alleen in onze streek. Er wordt bekeken of dit anders (goedkoper) kan.

* Voorstel contributieverhoging (per 1-1-2017): Nieuwe situatie: Contributie per 1-1-2017 € 20,00 per jaar. Bij jaarlijkse automatische afschrijving krijgt u € 2,50 korting en betaalt u € 17,50 per jaar. (oude situatie: Contributie € 16,00. Bij jaarlijkse automatische incasso krijgt u € 1,00 korting en betaalt u € 15,00 per jaar).  De voorgestelde verhoging wordt door de vergadering goedgekeurd.
De kadobon kost € 17,50. (Drukproef wordt aan gewerkt).

* Rapportage kascontrolecommissie: Jan Mateman krijgt het woord: het ziet er allemaal perfect uit. De penningmeester krijgt decharge over gevoerd beleid. Voor volgend jaar blijft Gert Vreeman commissielid, als nieuw lid wordt Robert Vriezelaar benoemd.

* Werkgroepen en samenwerking: is al aan de orde gekomen.

* Bestuursverkiezing. Aftredend Norbet te Welscher. Hij wordt bedankt voor zijn inzet, speciaal voor de afdeling midwinterhoorn. Hij ontvangt een envelop met inhoud en zijn vrouw een boeket.
Als nieuw bestuurslid wordt Willem Doodeheefver uit Aalten kandidaat gesteld. De vergadering stemt in met zijn benoeming.

* Rondvraag: de heer Hartogsveld vraagt of ADW iets had kunnen betekenen in de bomenkap van de gemeente. De voorzitter antwoord dat dit bij specifiek monumentale bomen zou kunnen, niet voor het nu en dan bekritiseerde dunnen.

Er wordt reclame gemaakt voor de excursie van mei en de Aktie Clubkas van de Rabobank.

De voorzitter sluit de vergadering.