Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag jaarvergadering 2015

Op dinsdag 24 maart 2015 is de jaarvergadering 2015 van ADW gehouden in Zalencentrum De Pol te Aalten. Er waren deze avond circa 50 personen aanwezig.
Afmeldingen ontvangen van : de heer W. Beunk, Westendorp en de bestuursleden H. Hesselink, R. Luijmes en Barend Dirksen.

De voorzitter Ab Tenkink heet iedereen van harte welkom .
Over de stand van zaken: het gaat goed met de vereniging, al is het ledental iets dalend, o.a. door het overlijden van enkele leden. Deze worden herdacht met een moment van stilte.

Een tip aan bestaande leden om nieuwe leden te krijgen: geef een kado-abonnement (voor het Contactorgaan) voor b.v. 1 jaar.

Er wordt gedacht over de mogelijkheid om het Contactorgaan meer plaatsgericht te maken.

Er wordt gememoreerd aan de uitgaven van enkele leden, nl. het boek Windesheimers op de hei, over Klooster Schaer van Hans de Graaf en Dinxperlo en De Heurne in beeld (deel 1) van Ben Maandag.


Het verslag van de jaarvergadering 2014 wordt goedgekeurd.
Het verenigingsverslag 2014 wordt voorgelezen door de secretaris, Annie Derksen-Westerveld.                                              

Het ledenaantal per 31-12-2014 is 761. Gemeld wordt dat door het overlijden van Hans Ligterink de opzet van de Oud-schriftgroep(en) is gewijzigd. Onder leiding van Anne Mieke Diepersloot gaan de overige leden van de groep verder. Er is overleg met de groep uit Winterswijk over de te transcriberen onderwerpen.

Financieel verslag 2014 en begroting 2015.
De balans en het overzicht van baten en lasten wordt getoond en toegelicht door de voorzitter.
Hij gaat in op de kosten voor Contactorgaan en de verspreiding daarvan. Vooral de porto voor leden verder weg tikt nogal aan.
De opbrengst niet-leden betreft het “stoofje” dat na elke lezing klaar staat.

Kascontrole: de heren Jan Hartemink (2e keer) en Jan Mateman (1e keer) hebben de boeken gecontroleerd. Alles ziet er goed uit. De eindconclusie : goedkeuring. De penningmeester wordt decharge verleend. Voor volgend jaar blijft Jan Mateman commissielid (2e keer), als nieuw lid wordt bereid gevonden de heer Gert Vreeman.

Werkgroepen en samenwerking zijn aan bod gekomen in het verenigingsverslag.

Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Ab Tenkink en Annie Derksen. Hun herbenoeming wordt met applaus goedgekeurd.
Aftredend en niet herkiesbaar Barend Dirksen. Hij is niet aanwezig maar wordt hartelijk bedankt voor bewezen diensten. Het bloemetje houdt hij tegoed. Als nieuw bestuurslid wordt kandidaat gesteld Henri Kreeftenberg uit Silvolde. De vergadering stemt in met zijn benoeming.

Rondvraag en sluiting: er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.