Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Oudschrift

ADW-WERKGROEP OUDSCHRIFT

Na het volgen van een tweetal cursussen in het lezen van handgeschreven teksten uit de periode 1400-1700, bleek er bij een aantal cursisten de behoefte te bestaan om met de opgedane kennis constructief verder te werken. Zo ontstond in 1990 de Paleografische werkgroep. Dankzij de welwillende medewerking van het streekarchivariaat kreeg de groep de beschikking over kopieën van het oudstbekende deel uit het rechterlijk archief van de voormalige heerlijkheid Bredevoort, betrekking hebbend op de jaren 1533 en 1534. In juni 1995 hebben we de getranscribeerde versie kunnen aanbieden aan diverse Gelderse archieven.
In de loop der jaren is er door een twaalftal personen meegewerkt aan vijf volgende transcripties uit het Judicieel Protocol Bredevoort. Recent zijn we begonnen aan het jaar 1540. Ook enkele kerkelijke boeken van de protestantse kerk Aalten zijn getranscribeerd.
De resultaten van deze werkzaamheden zijn merendeels te lezen op de ADW-site, maar ook te raadplegen in het streekarchief te Doetinchem. Op dit ogenblik -in 2012- bestaat de werkgroep slechts uit drie personen. We hopen dat er uit de groep van 15 cursisten die momenteel onder leiding van Hans Ligterink een cursus volgen, een aantal toekomstige werkgroepleden beschikbaar komt. Het lijkt soms een monnikenwerk maar het is voor de geschiedschrijving van onze omgeving en om een inzicht te krijgen in de leefwereld van onze voorouders een uitermate boeiend en nuttig werk. Ook mensen die zich al eens eerder elders hebben bekwaamd in het lezen van oude handgeschreven teksten zijn uiteraard van harte welkom.

Hans Ligterink.